Showing all 7 results

  • Devices

    Portable balancer & Vibration analyzer Balanset-1A

    The Balanset-1A is equipped with 2 channels மற்றும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டு விமானங்களில் மாறும் சமநிலை. இது உட்பட பரந்த அளவிலான பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது நொறுக்கிகள், மின்விசிறிகள், மல்சர்கள், இணைப்பிகள், தண்டுகள், மையவிலக்குகள், விசையாழிகள் மற்றும் பல. பல்வேறு வகையான சுழலிகளைக் கையாள்வதில் அதன் பன்முகத்தன்மை பல தொழில்களுக்கு இன்றியமையாத கருவியாக அமைகிறது.

  • Devices

    Balanset-4